Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Naprzeciw wymaganiom: Bezpieczna eksploatacja standardowych urządzeń w strefie zagrożonej wybuchem gazu

Panel sterujący w obudowie typu ASM z zamontowanymi wewnątrz barierami iskrobezpiecznymi z serii K
Panel sterujący w obudowie typu ASM z zamontowanymi wewnątrz barierami iskrobezpiecznymi z serii K

Musisz zamontować urządzenie nieposiadające żadnej ochrony przeciwwybuchowej w strefie Ex? Na pierwszy rzut oka rozwiązanie jest bardzo proste – należy je umieścić w odpowiedniej obudowie. Ponieważ jednak mamy do czynienia z zagrożeniem ludzkiego życia i środowiska, jest to obwarowane szeregiem przepisów.


Wprowadzenie do zasad i przepisów ochrony przeciwwybuchowej

W Unii Europejskiej istnieją trzy podstawowe dokumenty określające zasady ochrony przeciwwybuchowej:

Dyrektywa 99/92/EC (ATEX 137) „Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa” definiuje zakres odpowiedzialności pracodawcy.

Dyrektywa 94/9/EC (ATEX 95) dotyczy „zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”.

Norma IEC60079 obejmuje większość zagadnień związanych z obszarami zagrożonymi wybuchem. Zawiera klasyfikację stref zagrożonych wybuchem (IEC 60079-10), różne metody ochrony, obsługi i naprawy (IEC 60079-17 i -19).

Międzynarodowa norma została zaimplementowana w przepisach Unii Europejskiej i narodowych, przy czym dodatkowo mogą być jeszcze stosowane normy regionalne.


Rozwiązanie: obudowy przewietrzane i ognioszczelne

Norma IEC przedstawia dwie możliwości montażu standardowych urządzeń w strefie zagrożonej wybuchem: ochrona nadciśnieniem Ex p (IEC 60079-2) i obudowy ognioszczelne Ex d (IEC 60079-1). Pepperl+Fuchs, ekspert w ochronie przeciwwybuchowej, dostarcza rozwiązania w obu tych obszarach.

Ochrona Ex p uniemożliwia kontakt atmosfery wybuchowej z urządzeniami, budując wewnątrz obudowy w której je umieszczono nadciśnienie. Urządzenia są bezpieczne, lecz ochrona ta wymaga stałego utrzymywania nadciśnienia i monitorowania sytuacji, aby w przypadku awarii lub czynników zewnętrznych przełączyć urządzenia do stanu bezpiecznego.

Ochrona Ex d to tylko „pasywna” obudowa chroniąca przed penetracją czynników zewnętrznych zgodnie z EN 60529. Gaz wybuchowy może się przedostać do wnętrza przez szczeliny przy pokrywie i dławikach kablowych. W rezultacie może dojść do eksplozji wewnątrz obudowy, lecz wybuch nie może wydostać się na zewnątrz.


Wszechstronne testy zapewniają bezpieczeństwo

Gwarancją tego, że eksplozja nie wydostanie się na zewnątrz, są szczegółowe testy obudów podczas procesu certyfikacji i produkcji. Obudowy muszą spełnić następujące wymagania:

  • Wytrzymać ciśnienie wytworzone podczas eksplozji bez uszkodzenia
  • Temperatura powierzchni obudowy musi być zawsze poniżej temperatury zapłonu otaczającej ją atmosfery
  • Płomień wydostający się przez szczelinę musi zostać efektywnie i dostatecznie schłodzony

 

Test ciśnieniowy to jeden z rygorystycznych testów gwarantujących spełnienie powyższych wymagań. Każda z obudów musi wytrzymać ciśnienie odniesienia, zależne od objętości obudowy, rodzaju gazu i oczekiwanej temperatury otoczenia.

Pełna certyfikacja obudów oraz przełączników, lampek sygnalizacyjnych i przycisków oraz głęboka wiedza i doświadczenie inżynierów w Centrach Rozwiązań Technicznych gwarantują optymalne działanie naszych rozwiązań oraz pewną ochronę Twoich instalacji.

Więcej informacji o rozwiązaniach ognioszczelnych Ex d, technice i rozwiązaniach dedykowanych znajduje się na www.pepperl-fuchs.com/flameproof.