Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Mikrofalowe z prowadzeniem sygnału


Zasada pomiaru

System opiera się o pomiar odbicia impulsu elektromagnetycznego, kierowanego wzdłuż liny lub pręta, od medium. Układ elektroniczny oblicza poziom medium na podstawie pomiaru czasu echa impulsu i wyświetla wartość.

Impuls elektromagnetyczny jest wysyłany, odbija się od powierzchni i jego odbicie jest odbierane. Czas dotarcia echa impulsu jest proporcjonalny do odległości do powierzchni medium. Pomiar i jego dokładność nie zależą od ciśnienia, temperatury, oparów, pyłów, piany, lepkości, przewodności i wartości pH.


Sposób działania

Pomiar poziomu cieczy i materiałów sypkich polega na śledzeniu czasu rozchodzenia się impulsów mikrofalowych, biegnących wzdłuż pręta lub liny, zgodnie z zasadą TDR (Time Domain Reflectometry).

Impuls wysokoczęstotliwościowy jest prowadzony wzdłuż pojedynczego przewodnika, pręta czujnika, i odbijany przez powierzchnię medium. Układ elektroniczny określa poziom medium na podstawie czasu biegu impulsu. W bardzo dużym zakresie pomiar nie zależy od takich zmiennych procesowych jak ciśnienie i temperatura.